การจัดการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยี

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


โครงสร้างหลักสูตร

สาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

เกี่ยวกับครูผู้สอน


CS. Grade 1-3

CS. Grade 4-6


CS. Grade 7-9

Technology Plus+ Grade 7-9