นวัตกรรม โครงการเรียนรู้พันธุกรรมพืช โดยใช้เทคโนโลยี QR CODE

แหล่งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัสประจำโรงเรียน 1054390287 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รายละเอียดนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล

ด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดนโยบาย ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายใน ปี พ.ศ.2580 (นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, 2563 : หน้า 70)

จากนโยบายและความสำคัญดังกล่าว สอดรับกับการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของ สพฐ. ที่มีวัตถุประสงค์ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนให้พร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม และมีวินัย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จึงดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ภายใต้ชื่อโครงการ ห้องเรียนสีเขียว เรียนรู้พันธุกรรมพืช โดยใช้เทคโนโลยี QR CODE ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อมูลพันธุกรรมพืชไม้ยืนต้น เพื่อพัฒนาแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน บูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ ทั้งนี้การจัดทำ QR Code สำหรับให้ผู้เรียนสแกน QR Code เข้าสู่เว็บไซต์เรียนรู้ข้อมูล ลักษณะของพืชภายในโรงเรียนฯ โดยใช้ Smart Phone, แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร์สำหรับเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ลดการใช้กระดาษ ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากคณะครู ร่วมจัดทำข้อมูล ถือได้ว่า โครงการและกิจกรรมดังกล่าว ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (3R,8C) ให้พร้อมต่อดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง (วิจารณ์ พานิช, 2555)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำข้อมูลพันธุกรรมพืชภายในโรงเรียน ฯ
 2. เพื่อพัฒนาแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


เป้าหมาย

 • นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย อ.2 - ม.3 จำนวน 145 คน
 • คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน

รวม 162 คน

ตัวชี้วัดโครงการ

 • นักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียนอุตสาหกรรมสีเขียว
 • ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0


ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 10 กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่


ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

 • มีการจัดทำทะเบียนพันธุกรรมพืชภายในโรงเรียน
 • มีการจัดทำป้ายชื่อพืชในโรงเรียน ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย QR Code ช่วยในการเชื่อมโยงองค์ความรู้
 • มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชา ฯ

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม ฯ ดังกล่าว


 • รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
 • รายวิชา สังคมศึกษาศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.4
 • รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3